ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

    วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ แหลมพยอม อำเภอโพนทอง โดยมี นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ ด่าง ๆ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์   อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสามัคคี และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในชุมชน