ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชื่นชม
อาจารย์ใหญ่
2514-2525
2
นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์
ผู้อำนวยการ
2525-2529
3
นายไพจิตร ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการ
2529-2533
4
นายถวิล ทินผล
ผู้อำนวยการ
2533-2540
5
นายวีระพันธ์ สีหาคม
ผู้อำนวยการ
2540-2544
6
นายวัฒนา ศรีสว่าง
ผู้อำนวยการ
2544-2548
7
นายสุพล พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการ
2548-2557
8
นายชัชวาล พืชสิงห์
ผู้อำนวยการ
2557-2559
9
นายเทิดทูน สุจารี
ผู้อำนวยการ
2559-2563
10
นายเพิ่ม นาก้อนทอง
ผู้อำนวยการ
2563-2565
11
นายวิคิด ทินบุตร
ผู้อำนวยการ
2565-