ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน ๕๖๑ คน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จำนวน ๑๓๘ คน โดยมี นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งการจัดพิธีมอบทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์