พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณลานพิธีหน้าเสาธง
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานนำกล่าว
คำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในพิธี ถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดา ในนามของหัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เข้าร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็น
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย