กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อให้ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความอดทน
มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – ยุวกาชาด เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ
การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 เข้าค่าย มีกิจกรรม เดินทางไกล และ เข้าฐานผจญภัย
  • วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรม เข้าค่าย พักแรม เดินทางไกล และเข้าฐานผจญภัย
  • ? ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา