ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจเยี่ยมและประเมินผลศูนย์ HCEC โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดรัอยเอ็ด

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

🔴ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEMC) พร้อมด้วย

🌟นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

🌟นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ ตรวจเยี่ยมศูนย์ HCEC โพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดรัอยเอ็ด โดยมี

🌟นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ HCEC

🌟นายจิรพงษ์ คงครบ ประธานศูนย์ HCEC

🌟นางสาวอทิตยา คูณคำ ผู้จัดการศูนย์ HCEC

🌟นานอภิเดช พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และคณะครูให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ HCEC