ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2566