ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ  ให้นำผู้ปกครองไปทำสัญญามอบตัวกับทางโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โดยมีการลงทะเบียนนักเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษา และให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.ปพ.1ฉบับจริง และฉบับสำเนา

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

3.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

5.สำเนาทำเบียนบ้านของบิดา

6.สำเนาทำเบียนบ้านของมารดา

7.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

8.รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน  ขนาด 1.5 นิ้ว 2 แผ่น

9.ค่าใช้จ่ายประมาณ  2,830 บาท

หมายเหตุ  

ถ้านักเรียนอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองไปด้วย

ถ้าเป็นฉบับถ่ายเอกสารหรือสำเนา ให้ลงชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น