โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA”