โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาได้จ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน จำนวน 556 คน ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา