โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น