โครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566