สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

  • วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นสนามแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี นายภิญโญ หอมไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธาน
    ในพิธีเปิด ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา