ข่าวกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  จัดพิธีปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการนี้ นายวิคิด  ทินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา