มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

  • วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖  ผอ.นายวิคิด ทินบุตร ร่วมกับงานการเงิน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนเงินรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) จำนวน ๓๐๔ คน ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ ๓  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา