ข่าวกิจกรรม

 พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566