พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566