ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

  • วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ดร.ณัฐชา แก้วเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียน โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ในโอกาสศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักเรียน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียน (MOU) ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา