ข่าวกิจกรรม

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68

  • วันที่ 16 มกราคม 2567 นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเริยนโพนทองพัฒนาวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเกอโพนทอง โดยมี พันจ่าโทคนึง พูลพิพิธ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธิ ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกิยรติวิชาชิพครู เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนิยมประเพณี อันดีงาม