ครูผู้เกษียณอายุราชการสักการะพระพุทธไพศาลศากยมุณี ศาลเจ้าพ่อเทาทอง