ข่าวกิจกรรม

ครูผู้เกษียณอายุราชการสักการะพระพุทธไพศาลศากยมุณี ศาลเจ้าพ่อเทาทอง