กิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2566

  • วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ และยกย่องเชิดชูท่านสุนทรภู่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทกวี และวรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ ให้เยาวชนได้ร่วมกันสืบทอด  ณ หอประชุมเทาทองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โดยมี นายวิคิด  ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี