กิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meetimg )

วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom Meetimg ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖