การประเมิน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สภานักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเข้ารับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ 3