ข่าวกิจกรรม

การประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์ 

  • วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566
    ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา