การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

  • วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ ๓ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา