การประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

  • การประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา