ข่าวกิจกรรม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ด้วยระบบดิจิทัล (B-NET Digital Testing) ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ด้วยระบบดิจิทัล (B-NET Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต 10 ประกอบไปด้วย วิชาภาษาบาลี- วินัย ,วิชาธรรม – พุทธประวัติ