การติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รับการติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยมี นายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมกับ นางสาวธาริณี มลารวม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ออกติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด