วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2567 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เป็นผู้นำแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วยภาคเครือข่ายที่เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ(Mission)

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับภูมิทัศน์ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้
 6. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากร  ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมาย (Goal)

 1. เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษา  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 4. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน
 5. เพื่อให้ครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้
 6. เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี