รายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-assessment Report)

รายงานการประเมินตนเอง SAR (Self-assessment Report)

  • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  (ดาวน์โหลด)  
  • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565  (ดาวน์โหลด)