ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในปี พ.ศ.2512  สังกัดกรมสามัญศึกษา (ขณะนั้น) กระทรวงศึกษาธิการ  ในปีการศึกษา 2512 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา มี 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน  อาศัยเรียนที่โรงเรียนโพนทอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลโพนทอง)  มีศึกษาธิการอำเภอโพนทองในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นครูใหญ่  ต่อมาจึงมีการบรรจุและแต่งตั้งครูประจำการมาปฏิบัติหน้าที่สอนจนครบทุกรายวิชา  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนอยู่ที่โคกสนามม้า (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน)ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 85 ไร่  มีอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น   และในปี พ.ศ.2519  โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.รุ่นที่ 3) ทำให้ได้อาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรก  (อาคาร1 ปัจจุบัน)  อาคารหอประชุมเทาทอง อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง

        ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนถาวร  5 หลัง  (อาคาร 1 -5)  และมีอาคารประกอบหลายหลัง เช่น  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร 40 ปีพัฒน์วิทย์  หอประชุมเทาทอง  หอประชุมไทรทอง โรงฝึกงาน  โรงอาหาร บ้านพักครู  แฟลตพักครู ห้องน้ำ  โรงจอดรถ  มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา  ระบบอินเทอร์เน็ต  มีห้องปฏิบัติการเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ห้องสืบค้น  ห้องHCEC ห้องนักเรียนโครงการพิเศษ (Gifted program) โดมพลศึกษา