ทำเนียบนักเรียนปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3