About

  • ที่อยู่ & ที่ตั้ง
    • โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
      15 หมู่ 10 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
      ฝ่ายธุรการโรงเรียน :: โทรศัพท์ : 043-571-338, โทรสาร : 043-571-339

  • Patwit Official Fanpage +++

ใส่ความเห็น