ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (2nd PATWIT Science Test)

หากมีข้อมูลใดตกหล่น หรือผิดพลาด สามารถติดต่อ กรรมการกลาง ห้อง TOT หรือที่

  • ครูสมสวย วิชามุข – เบอร์โทรทัพท์:  095-1698480
  • ครูน้ำทิพย์ ศรีตะวัน – เบอร์โทรทัพท์: 063-7276655

สถานที่ปิดประกาศ

  1. อาคาร 1 หน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  2. อาคาร 2 ข้างห้องวิชาการ
  3. อาคาร 4 บอร์ดประชาสัมพันธ์
  4. อาคาร 5 บอร์ดประชาสัมพันธ์
  5. อาคาร 40 (ห้องปกครอง) บอร์ดประชาสัมพันธ์

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]