กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
 • การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การแข่งขันการแข่งขันคิดเลขเร็ว
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2562

การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 4 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้าแข่งขันเฉพาะนักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเท่านั้น

 

ดาวโหลดระเบียบการสมัครและแข่งขัน

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]