ประกาศสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เรื่อง   การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2561

(2nd PATWIT Science Test)

………………………………………………………………………………………………………

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา   อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้จัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 หรือ PATWIT Science Test  ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ในการนี้โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้  โดยกำหนด ระเบียบการแข่งขันดังนี้

 

  1. ประเภทและระดับการสอบแข่งขัน

การสอบแข่งขันเป็นประเภทบุคคลใน 6 ระดับ ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6โดยผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นปีที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นที่สอบเท่านั้น

         

  1. วิธีการสอบและเนื้อหาใช้สอบ

2.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที

สัดส่วนข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งสัดส่วนของข้อสอบ ดังนี้

– เนื้อหาชีววิทยา                    ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ

– เนื้อหาเคมี                          ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ

– เนื้อหาฟิสิกส์                       ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ

– เนื้อหาโลก ดาราศาสตร์          ข้อสอบปรนัย    25  ข้อ

2.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที

สัดส่วนข้อสอบตามขอบข่ายเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งสัดส่วนของข้อสอบ ดังนี้

– เนื้อหาชีววิทยา                    ข้อสอบปรนัย    20  ข้อ

– เนื้อหาเคมี                          ข้อสอบปรนัย    20  ข้อ

– เนื้อหาฟิสิกส์                       ข้อสอบปรนัย    20  ข้อ

– เนื้อหาโลก ดาราศาสตร์          ข้อสอบปรนัย    20  ข้อ

  1. การสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะส่งนักเรียนเข้าทดสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ระหว่างวันที่  17  ธันวาคม 2561  –  23 มกราคม  2562  หรือส่งใบสมัครทางอีเมล suksasart@gmail.com หรือ Line Id: 0857677368  พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน โดยชำระค่าสมัคร                    เป็นรายบุคคล คนละ 50 บาท

ค่าสมัครสอบให้ส่งทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนาม

นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา                           อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 หรือ จ่ายเงินด้วยการฝากเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาโพนทอง                        จ.ร้อยเอ็ด ชื่อบัญชี น.ส. พรพรรณ  พลเยี่ยม บัญชีเลขที่ 995-0-04678-0 พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายส่งมาที่อีเมล suksasart@gmail.com หรือ Line Id: 0857677368

หรือชำระด้วยตัวเองได้ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

หรือติดต่อสอบถามได้ที่         นางสมสวย  วิชามุข                 หมายเลขโทรศัพท์  0951698480

นายไพศาล  วงค์กระโซ่             หมายเลขโทรศัพท์  0857677368

นายสัมพันธ์  คามวัลย์               หมายเลขโทรศัพท์  0813804382

นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม         หมายเลขโทรศัพท์  0611464619

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ภายในวันศุกร์ที่  25  มกราคม  2562 เวลา  16.00 น. เป็นต้นไป  ที่ป้ายนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และทางเว็บไซต์  http://www.patwit.ac.th/

  1. กำหนดวันและเวลาสอบ โดยทำการสอบในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, และ 3                   สอบเวลา 08.30 – 10.00 น.*

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, และ 6                   สอบเวลา 10.30 – 12.00 น.*

*หมายเหตุ : นักเรียนต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที (นักเรียนต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ)

  1. สถานที่สอบ

สนามสอบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  1. การตัดสินผลและรางวัลการสอบแข่งขัน

7.1 เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับรางวัลจะได้รับรางวัลและเกียรติบัตร กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาตัดสินจากคะแนนเนื้อหาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโลก ดาราศาสตร์ ตามลำดับ ถ้าคะแนนยังเท่ากัน จะให้ครองลำดับที่ร่วมกัน และแบ่งเงินรางวัลออกเป็นส่วนตามจำนวนคน ทุกคนที่ได้รับรางวัลหากตรวจสอบว่าสอบในระดับชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่กำลังศึกษาอยู่จะตัดสิทธิ์รับรางวัลที่ได้ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7.2 รางวัลมีรางวัลทุกระดับชั้น โดยแบ่งรางวัลแต่ละระดับชั้นเป็นดังนี้

อันดับที่ 1     2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  อันดับที่ 2        1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

อันดับที่ 3     1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร  อันดับที่ 4–10   200 บาทพร้อมเกียรติบัตร

7.3  นักเรียนที่ได้ลำดับคะแนนที่ 1-10 โรงเรียนจะจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (โดยทางศูนย์สอบจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นการส่วนตัวในภายหลังจากที่ได้ทราบผลสอบ)

7.4 สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนได้รับเงินรางวัลแต่ไม่สามารถมาร่วมพิธีมอบรางวัลตามกำหนด ทางศูนย์สอบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษา

  1. ประกาศผลสอบ

ศูนย์สอบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  จะประกาศผลสอบภายในวันที่  30 มกราคม 2562  ทางเว็บไชต์  http://www.patwit.ac.th/ หรือที่ป้ายนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Download เอกสารเพิ่มเติม

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]