กิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

 

วันจัดงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561

ลักษณะงาน                                                                                             

เป็นกิจกรรมที่การประกวดและแข่งขัน การแสดงของนักเรียน ประกอบด้วยการแสดงซุ้มนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมบนเวที และการแสดงดนตรี

กิจกรรมหลัก

 1. ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น สอบ 60 ข้อแยกรายวิชา ขึ้นเวที 10 ข้อ
 • ประถมศึกษา สอบข้อเขียนและคัดทีมที่จะตอบปากเปล่าให้เหลือ 10 ทีม ห้องโสตทัศนศึกษา
 • ม.ต้น
 • ม. ปลาย
 1. จรวดขวดน้ำ ยิงไกล ยิงแม่น ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 2. วาดภาพวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิชาการก้าวไกลไปกับ Thailand 4.0”
 • ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 1. Recycle modelling contest ระดับมัธยมศึกษา
 • เกณฑ์ สวยงาม 2. ริเริ่มสร้างสรรค์ 3.บุคคลิก 4. การตอบคำถาม จับฉลาก
 1. แสดงวงดนตรี
 2. ละครวิทยาศาสตร์ ประมาณ 1 รายการ
 3. การแสดง To be number One idol
 4. ซุ้มแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
 • ม.3 และ ม.5 ห้องละ 1 รายการ
 • เชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ร่วมกิจกรรรม
 • เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น

เอกสารดาวน์โหลด

@Jaturapad

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]