การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

  • เรื่อง: การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  • เจ้าของผลงาน: นายจิรพงษ์ คงครบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
    • ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
    • ดาวน์โหลด บทคัดย่อ

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]