[ประกาศ] กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพระบาดใหม่ของโรคโควิด ๑๙ อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการหยุดยาว ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๙ (ศบค) มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มมากขึ้นหลายจังหวัด ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน อาจมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด ๑๙

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๙(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาจึงกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๕ วันทำการ
เปิดเรียนปกติในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดมาตรการดำเนินการ ดังนี้

๑. นักเรียนเข้าเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ของโรงเรียน ตามตารางเรียนประจำวันและให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนตามเวลาเรียนที่กำหนด

๒. ครูผู้สอนประจำวิชา จัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) จัดทำสื่อการเรียนรู้และมอบหมายงาน รวมทั้งติดตามดูแลการเรียนรู้ของนักเรียนจากระบบออนไลน์ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน ICT กำกับ ติดตาม และอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด

๓. ให้ข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติงานในวัน เวลาราชการตามปกติ

๔. ขอความร่วมมือ นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา งดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์โรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายเพิ่ม นาก้อนทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาคําแนะนําการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในโรงเรียน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

https://drive.google.com/file/d/11cbBx2udCOrKC8YIEYeyrW46dNVrm3-_/view?usp=sharing


แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1k1F9KuaMIY3eG4FpZnhIxn1SQlH89q6K/view?usp=sharing


แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

https://drive.google.com/file/d/1GbHe5jt1AqS4sdtm6aOhRnHd7qj_8uTP/view?usp=sharing

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]