ค่ายวิชาการบูรณาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดค่ายวิชาการบูรณาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ห้องเรียนพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 102 คน และครูผู้ดูแลจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2563

โดยในโครงการนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ คือ ได้นำนักเรียนเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ พืชพันธุ์และประเภทของสัตว์ที่มีอยู่ หลังจากนั้นจึงได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าในเส้นทางผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้นำนักเรีนเข้าร่วมกิจกรรมส่องสัตว์โดยมีการแนะนำข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกดำบรรพ์

ภาพบางส่วนของการเข้าค่ายในครั้งนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1JCM-fXuCFyeppbzG0MjN18VOpWf-1AW3?usp=sharing

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]