โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเพิ่มเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน

จากประกาศหลักสูตรใหม่มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิชาวิทยาการคำนวณไม่ครบทุกเนื้อหา ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ จึงยังไม่ได้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ดังนั้นโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จึงมีโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการร่วมกันในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ นิเทศติดตามและส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

สถานที่ ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ 3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ระยะเวลาดำเนินการ วันเวลาอบรม วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 07:00-16:30 น.

เว็บไซต์การอบรม

http://bit.ly/patwit-cs63

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]