การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ด่วนที่สุด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ต้องการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนแนวทาง การนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. 27 สำรวจ ฯ โดยมอบหมายให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปทำแบบสำรวจที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2ybZutr  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อ สพฐ. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563

ทำแบบสำรวจที่เว็บไซต์ >>

https://bit.ly/2ybZutr

 

รายละเอียด >>

 

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]