ประกาศ!!! เรื่อง การเปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง การเปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564

………………………………………………………

                    ด้วยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564  จำนวน 21 ร้าน เพื่อจัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประมาณ 2,800 คน เพื่อ  ให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ เพียงพอต่อความต้องการและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ดังนี้

  • แก้ไขใหม่เพิ่มเติม หน้า 1 และหน้า 5 เมื่อ 15 มีนาคม 2563 22.00 น.

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]