ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
+++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++

รายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ