รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและนักเรียนที่ใช้สิทธิ์โควตาเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายชื่อนักเรียนที่ใช้สิทธิ์โควตา เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]