ประกาศ!!! เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) เข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2563
………………………………………………………

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ