ประกาศ!!! เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ