การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เรื่อง การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้

ประเภท และระดับการแข่งขัน 

การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ 7 ระดับ ดังนี้

 • ชั้นประถมศึกษา (รวมระดับ ป.4-6) สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น.
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 11.00-12.30 น.
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น.

การสมัครสอบ :

 • ระยะเวลาในการสมัคร วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
 • ช่องทางในการสมัครสอบ
  1. สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
  2. สมัครผ่าน ID_line@ : 0611464619 หรือ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
  3. สมัครผ่าน E-mail: science.ppw1@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
  4. สมัครผ่าน facebook fanpage “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา”
  5. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัครพร้อมแนบรายชื่อผู้สมัครใส่ในซองเอกสารเดียวกัน ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
 • หมายเหตุ :
  1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและพิมพ์รายชื่อแล้วส่งข้อมูลทาง E-mail : science.ppw1@gmail.com หรือ ทาง facebook fanpage “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา”
  2. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนสมัครหลายระดับชั้น ขอความกรุณาแยกใบสมัครในแต่ละระดับชั้นด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้คณะกรรมการในแต่ละระดับชั้น

 

อัตราค่าสมัคร : 50 บาท / คน / ระดับชั้น

วิธีการชำระเงิน :

 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไปยัง ธนาคารกรุงไทย สาขาโพนทอง ร้อยเอ็ด
  เลขที่บัญชี 980-4-38152-4
  ชื่อบัญชี : นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม
 • โอนเงินผ่านระบบ promt pay หรือ
  เบอร์โทรศัพท์ 061-1464619
  (นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม)
 • ชำระผ่านทางไปรษณีย์(ธนาณัติ) สั่งจ่ายในนาม นางสาวพรพรรณ พลเยี่ยม
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
 • ชำระด้วยตนเองในวันและเวลาราชการกับฝ่ายรับสมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
 • หมายเหตุ : หลังจากชำระค่าสมัครเสร็จแล้วให้แนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมรายชื่อส่งตามช่องทางที่สมัครสอบ (หากส่งรายชื่อสมัครแต่ไม่แนบหลักฐานการชำระเงินทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร

 

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]