โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาได้รับรางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ปีงบประมาณ 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ทำให้โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาได้รับรางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC Quality Awards : OBECQA) ปีงบประมาณ 2561

 

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ