เชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยามีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและขอคำปรึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน
จึงขอเชิญท่านประชุม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า)

  • เวลา: 08.00 น. – 12.00 น.
  • ระดับชั้น: ม.2 และ ม.5
  • สถานที่ หอประชุมไทรทอง

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย)

  • เวลา: 13.00 น. – 16.00 น.
  • ระดับชั้น: ม.3 และ ม.6
  • สถานที่ หอประชุมไทรทอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทิดทูน สุจารี)
ผู้อานวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

———————————————

  1. หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
  2. กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]