ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ (ห้องเรียนปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]